sowie

Aktualności, ciekawostki: Głuszyca, Strefa MTB, Podziemne Miasto Osówka

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Pozytywna opinia Izby
2016-02-08 08:42


Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała uchwałę budżetową gminy Głuszyca na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Głuszyca na lata 2016- 2027.


 


Skład Orzekający RIO ustalił, że w 2016 r. zaplanowano dochody budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 29,506.708,51 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 24.316.708,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.190.000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 740.000 zł. Wydatki budżetu wynosić będą 31.509.742,95 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 23.809.742,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7,700.000 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.003.034,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji przychodowych. Przychody zwrotne budżetu wynosić będą 3,370.000 zł (emisja obligacji). Rozchody budżetu w kwocie 1.366.965,56 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów i pożyczek. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2027 i dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla całego okresu jego spłaty. Przewidywana na koniec 2016 r. kwota długu wynosi 13.743.436,90 zł, co stanowi 46,58 % prognozowanych dochodów ogółem.
 Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: